2018-05-18

Nabór na stanowiska poza korpusem służby cywilnej

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko:

 

I. ekspert w Departamencie Gospodarki Elektronicznej

 

odpowiedzialny za zarządzanie realizacją zadań w projekcie "Platforma pośrednicząca elektronicznego fakturowania dla sfery finansów publicznych" (POPC.02.01.00-00-0047/16-00, II oś priorytetowa Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa)

 

Liczba stanowisk pracy: 1

Wymiar etatu: 1

 

Miejsce pracy: Warszawa, pl. Trzech Krzyży 3/5

 

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

-         obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego w tym liczne kontakty bezpośrednie, telefoniczne, mailowe,

-         praca pod presją czasu,

-         praca przy komputerze oraz/lub przy użyciu urządzeń biurowych: fax, ksero.

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 

1.     Nadzór nad realizacją zadań realizowanych w projekcie

2.     Kontraktowanie usług niezbędnych do prawidłowej realizacji zadań projektowych

3.     Opracowywanie szczegółowych harmonogramów wdrażania PEF

4.     Monitorowanie procesu uruchamiania i funkcjonowania PEF

5.     Ustalanie zasad współpracy pomiędzy Brokerami PEF

6.     Akceptacja i odbiór zadań na podstawie ustalonych kryteriów jakościowych

7. Współpraca z organizacjami międzynarodowymi, administracją publiczną oraz sektorem prywatnym w zakresie działań związanych z członkostwem w organizacji OpenPEPPOL

8. Udział w spotkaniach organizowanych przez OpenPEPPOL

9. Udział w przygotowaniu procesu obsługi brokerów w ramach realizacji zadań Władzy Krajowej

10.  Udział w przygotowaniu punktu obsługi Access Point sieci Open PEPPOL

11.  Przygotowywanie sprawozdań, raportów, zestawień związanych z projektem

12.  Uczestnictwo w pracach grup eksperckich

13.  Współpraca z innymi instytucjami w tym międzynarodowymi i na poziomie UE oraz komórkami organizacyjnymi  ministerstwa w zakresie realizacji projektu

14.  reprezentowanie Ministra, Ministerstwa lub Departamentu, na polecenie Dyrektora lub Zastępcy Dyrektora, na spotkaniach, konferencjach, szkoleniach itp. dotyczących zadań realizowanych w projekcie.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

wykształcenie:wyższe

doświadczenie: minimum 3 lata stażu pracy.

pozostałe wymagania niezbędne:

·         doświadczenie we wdrażaniu systemów teleinformatycznych

·         doświadczenie w tworzeniu raportów i sprawozdań

·         doświadczenie w kontaktami z klientami zewnętrznymi

·         znajomość procesu tworzenia scenariuszy testowych i prowadzenia testów

·         umiejętność tworzenia tekstów do Internetu, przygotowania materiałów informacyjnych

·         umiejętność współpracy z wieloma interesariuszami

·         myślenie analityczne

·         kreatywność

·         samodzielność

·         komunikacja

·         znajomość języka angielskiego na poziomie min. B2

        

Wymagane dokumenty:

·                     cv i list motywacyjny

·                     kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i staż pracy

·                     kopia obu stron dowodu osobistego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

·                     oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych

·                     oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

Dokumenty aplikacyjne wraz z zaznaczonym w temacie wiadomości tytułem „DGE- ekspert PEF” prosimy przesłać na adres: hanna.kurek@mpit.gov.pl

Termin składania dokumentów:  24.05.2018 r.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się